Ki�isel Verilerin ��lenmesi Ayd�nlatma Metni

Katek A�ao�lu Kau�uk Teknolojileri Ltd. �ti., Veri Sorumlusu s�fat�yla 6698 say�l� Ki�isel Verilerin Korunmas� Kanunu�nun 10 uncu maddesi ve Ayd�nlatma Y�k�ml�l���n�n Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakk�nda Tebli�e uygun bir bi�imde, ki�isel verilerin elde edilmesi a�amas�nda veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sa�lamak amac�yla gerekli s�re�leri y�r�tmektedir.

Katek A�ao�lu Kau�uk Teknolojileri Ltd. �ti. taraf�ndan olu�turulan �Ki�isel Verilerin Korunmas� ve ��lenmesi Politikas�� ile veri sahiplerine sunulan ayd�nlatma metinlerinde; �irketin unvan�, �irket taraf�ndan veri sahiplerinin ki�isel verilerinin hangi ama�la i�lenece�i, i�lenen ki�isel verilerin kimlere ve hangi ama�la aktar�labilece�i, ki�isel veri toplaman�n y�ntemi ile hukuki sebepleri ve veri sahibinin haklar� ile ilgili ayd�nlat�c� bilgiler bulunmaktad�r.

Katek A�ao�lu Kau�uk Teknolojileri Ltd. �ti. �irket �al��anlar� ba�ta olmak �zere, i� ba�vuru sahipleri, stajyerler, tedarik�iler, tedarik�i �al��anlar�, alt i�verenler, alt i�veren �al��anlar�, m��teriler, ���nc� ki�iler ve ziyaret�iler gibi ger�ek ki�ilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kay�t sisteminin par�as� olmak kayd�yla otomatik olmayan yollarla i�ledi�i ki�isel verilerini; hukuka ve d�r�stl�k kurallar�na uygun, do�ru ve gerekti�inde g�ncel; belirli, a��k ve me�ru ama�lar g�derek; ama�la ba�lant�l�, s�n�rl� ve �l��l� bir bi�imde i�lemekte ve bu kapsamda b�t�n idari ve teknik tedbirleri almaktad�r.

Bu kapsamda Katek A�ao�lu Kau�uk Teknolojileri Ltd. �ti. ki�isel verileri; kurumsal s�rd�r�lebilirlik faaliyetlerinin y�r�t�lmesi, tedarik�i ve alt i�verenlerle olan ili�kilerin y�netimi, personel temin s�re�lerinin y�r�t�lmesi, i� denetim faaliyetleri ve hukuk i�lemlerinin icras�, kurumsal y�netim ve ileti�im faaliyetlerinin y�r�t�lmesi, talep ve �ik�yet y�netimi, yetkili ki�i ya da kurulu�lara mevzuattan kaynakl� bilgi verilmesi, ziyaret�i kay�tlar�n�n olu�turulmas� ve takibi amac�yla i�lemektedir. Bu ama�larla ger�ekle�tirilen i�leme faaliyetleri s�ras�nda, 6698 say�l� Kanunda �ng�r�len �artlardan herhangi birini kar��lamamas� halinde, veri sahiplerinden a��k r�za al�nmaktad�r.

Katek A�ao�lu Kau�uk Teknolojileri Ltd. �ti. 6698 say�l� Kanun�un 8 inci maddesinde �ng�r�len d�zenlemelere uygun olarak ve gerekli g�venlik �nlemlerini alarak ki�isel veri sahibinin genel ve �zel nitelikli ki�isel verilerini yetkili ki�i, kurum ve kurulu�lara aktarmaktad�r. Katek A�ao�lu Kau�uk Teknolojileri Ltd. �ti. yurtd���na ki�isel veri aktarmamaktad�r.

Katek A�ao�lu Kau�uk Teknolojileri Ltd. �ti.�nin elde etti�i ki�isel verilerle ilgili veri sahipleri; 6698 say�l� Kanun�un 11 inci maddesine g�re, ki�isel veri i�lenip i�lenmedi�ini ��renme, ki�isel verileri i�lenmi�se buna ili�kin bilgi talep etme, ki�isel verilerin i�lenme amac�n� ve verilerin amac�na uygun kullan�l�p kullan�lmad���n� ��renme, yurt i�inde veya yurt d���nda ki�isel verilerin aktar�ld���n� ���nc� ki�ileri bilme, ki�isel verilerin eksik veya yanl��� i�lenmi�� olmas� h�linde d�zeltilmesini isteme, 6698 say�l� Kanunda �ng�r�len �artlar �er�evesinde ki�isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, i�lenen verilerin m�nhas�ran otomatik sistemler vas�tas�yla analiz edilmesi suretiyle ki�inin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ��kmas�na itiraz etme, ki�isel verilerin kanuna ayk�r� olarak i�lenmesi sebebiyle zarara u�ran�lmas� h�linde zarar�n giderilmesini talep etme, haklar�na sahiptir.

Yukar�da say�lan haklar� kullanmak isteyen veri sahipleri, �irkete ait http:/www.katek-agaoglu.com/ web sayfas�nda yer alan �Ba�vuru Formunu� ve bu formda belirtilen y�ntemleri kullanarak �irketimizle irtibata ge�ebilirler.

Ki�isel veri sahibi taraf�ndan usul�ne uygun olarak yap�lacak ba�vuruya Katek A�ao�lu Kau�uk Teknolojileri Ltd. �ti. taraf�ndan talebin niteli�ine g�re en ge� otuz g�n i�inde cevap verilecektir.

www.katek-agaoglu.com web sayfas�nda �evrimi�i ziyaret�ilerin site kullan�m al��kanl�klar�n� takip etmeyi hedefleyen cookie (�erez) kullan�lmaktad�r.

Ayr�ca web sitemizi ziyaret edenlerin ki�isel verileri hi�bir �ekilde i�lenmemektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Sayg�lar�m�zla
Katek A�ao�lu Kau�uk Teknolojileri Ltd. �ti.
Adres: Karma Organiza Sanayi B�lgesi No:151/5 U�AK
info@katek-agaoglu.com
Tel: 0 276 234 00 82
  • BA�VURU FORMU ���N TIKLAYINIZ

  • � 2013 A�ao�lu �irketler Grubu