�irketimiz 10.500 m2 si a��k alan, 3.000 m2 si kapal� alan olmak �zere toplam 13.500 m2 alana kurulmu�tur. 2004 y�l�nda U�ak Karma Organize Sanayi B�lgesin de faaliyetine ba�lam��t�r.

2004 y�l�nda U�ak Karma Organize Sanayi B�lgesin de faaliyetine ba�lam��t�r. 2007 y�l�ndan itibaren makine ve �retim yat�r�mlar�na h�z verilmi� ve �irketin y�ll�k kapasitesi, 3.000 TON dan 12.000 TON a ��kart�lm��t�r. Ayr�ca 2013 y�l� sonu itibari ile SBR Rulo Kau�uk ve EPDM Rulo Kau�uk �retimine de ba�layarak �r�n yelpazesini geni�letmi�tir. �irketimizin kurulu� amac�, b�y�k bir �evre sorunu olan �mr�n� Tamamlam�� Lastiklerin Geri kazan�m�n� yapmakt�r. �irketimiz, yakma-eritme yapmadan, mekanik k�r�c�larla lastikleri par�alamaktad�r. Daha sonra, par�alanm�� lasti�in i�indeki tel ve elyaf (kord bezi) ayr��t�r�larak gran�l haline getirilmektedir. Gran�l, elekler yard�m� ile �e�itli �l��lerde ayr�larak, kullan�c�s�na g�re piyasaya arz edilmektedir. Di�er a�amada ayr��t�r�lm�� olan hurda �elik teller, haddanelere g�nderilerek tekrar tel olmas� sa�lanmaktad�r.
 

� 2013 A�ao�lu �irketler Grubu